Wpisy

O NAS

Jesteśmy spółką, której początki sięgają roku 1991. Swoje działania w obszarze ubezpieczeń wspieramy dodatkowo poprzez stałą współpracę z białostockimi kancelariami prawnymi oraz brokerskimi.

Mamy dla Państwa do zaoferowania szereg ubezpieczeń aż z ponad 20 firm ubezpieczeniowych. Tak wielki wybór firm daje możliwość zaspokojenia potrzeby bezpieczeństwa, oraz zaoszczędzony czas na badanie obszernego rynku ubezpieczeń.

Doświadczenie zdobyte przez te wszystkie lata we współpracy z największymi towarzystwami ubezpieczeniowymi w Polsce, pozwoliło wypracować produkty oraz ceny, które są bezkonkurencyjne w porównaniu do innych.

Dzięki naszej ciężkiej pracy tysiące klientów otrzymuje najtańsze oraz jakościowo lepsze ubezpieczenie niż gdzie indziej na rynku.

W 2013 roku otrzymaliśmy prestiżowy tytułu: FIRMA PRZYJAZNA INTERNAUTOM organizowanego przez portal firmy.net. Ma ona na calu kreowania pozytywnego wizerunku firmy w sieci.

Kilka słów o agentach ubezpieczeniowych:

Pośrednictwo ubezpieczeniowe, zgodnie z art. 2 ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym, polega na wykonywaniu przez pośrednika (agenta ubezpieczeniowego lub brokera ubezpieczeniowego) za wynagrodzeniem czynności faktycznych lub czynności prawnych związanych z zawieraniem lub wykonywaniem umów ubezpieczenia.

Agentem ubezpieczeniowym, zgodnie z art. 7 ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym, jest przedsiębiorca (zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. – o swobodzie działalności gospodarczej – Dz. U. z 2004 r., Nr 173, poz. 1807 z późn. zm.), wykonujący działalność agencyjną na podstawie umowy agencyjnej zawartej z zakładem ubezpieczeń i wpisany do rejestru agentów ubezpieczeniowych.

A zatem za agentów ubezpieczeniowych uznaje się osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą i spółki prawa handlowego, które podpisały umowy agencyjne z zakładami ubezpieczeń i zostały wpisane do Rejestru agentów ubezpieczeniowych. Do agentów ubezpieczeniowych nie zalicza się spółki cywilnej.

Agent ubezpieczeniowy wykonuje czynności w imieniu lub na rzecz zakładu ubezpieczeń, zwane “czynnościami agencyjnymi” wyłącznie przy pomocy osób fizycznych spełniających łącznie warunki określone w art. 9 ust. 1 ww. ustawy.

Te same warunki, które zostały nałożone na osoby wykonujące czynności agencyjne muszą być spełnione również przez:

1. agentów ubezpieczeniowych będących osobami fizycznymi,
2. w przypadku agentów ubezpieczeniowych będących spółkami nieposiadającymi osobowości prawnej:

– wspólników tych spółek, o ile są osobami fizycznymi,
– w przypadku gdy wspólnikami tych spółek są osoby prawne – co najmniej połowę ich członków zarządu;
3. w przypadku agentów ubezpieczeniowych będących osobami prawnymi – co najmniej połowę ich członków zarządu.

Posiadamy wykupioną polisę OC Agenta

Podstawowe informacje o ubezpieczeniu OC Agenta Ubezpieczeniowego

  • Ubezpieczeniem OC jest objęta odpowiedzialność cywilna agenta ubezpieczeniowego, wykonującego czynności agencyjne na rzecz więcej niż jednego zakładu ubezpieczeń w zakresie tego samego działu ubezpieczeń.
  • Obowiązek zawarcia takiego ubezpieczenia powstaje w dniu zawarcia umowy agencyjnej z drugim zakładem ubezpieczeń
  • Suma gwarancyjna ubezpieczenia wynosi równowartość w złotych :
    • 1 250 618 EURO w odniesieniu do jednego zdarzenie
    • 1 875 927 EURO w odniesieniu do wszystkich zdarzeń w okresie ubezpieczenia
  • Ochroną ubezpieczeniową w ramach polisy OC Agenta objęte są również wszystkie osoby wykonujące w jego imieniu czynności agencyjne.
  • Kara za brak ubezpieczenia OC Agenta wynosi  1.000 EURO

Odpowiedzialność cywilna agenta ubezpieczeniowego wynika z zapisów art.11 ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym z dnia 22 maja 2003r. a  szczegółowy zakres ubezpieczenia obowiązkowego OC agentów ubezpieczeniowych  określa rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23.06.2005r.

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług.