Określenie agenta ubezpieczeniowego:

Bonus Agent Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Swobodna 43 lok. 10 Białystok 15-756

Obszar działania agenta ubezpieczeniowego: Rzeczpospolita Polska

Nr wpisu do rejestru agentów ubezpieczeniowych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego:

11155837/A

Sposób sprawdzenia wpisu do rejestru

Informację o wpisie do rejestru można uzyskać na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 18 września 2006 r. w sprawie prowadzenia rejestru pośredników ubezpieczeniowych oraz sposobu udostępniania informacji i z tego rejestru (Dz.U. 2006 nr 178 poz. 1316), to jest poprzez:

1) skierowanie do Komisji Nadzoru Finansowego ustnego lub pisemnego (w tym w formie elektronicznej lub telefonicznie) wniosku o udzielenie informacji z rejestru,

2) uzyskanie dostępu do informacji na wydzielonym stanowisku komputerowym w siedzibie Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego (Placu Powstańców Warszawy 1, Warszawa) – wyłącznie w godzinach pracy Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego,

3) skorzystanie z rejestru udostępnionego na stronie internetową Komisji Nadzoru Finansowego (Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych dostępny jest pod adresem: https://au.knf.gov.pl/Au_online/).

Informacja o posiadanych akcjach lub udziałach

Agent ubezpieczeniowy nie posiada akcji ani udziałów zakładu ubezpieczeń uprawniających, co najmniej do 10 % głosów na walnym zgromadzeniu albo zgromadzeniu wspólników. Zakład ubezpieczeń nie posiada akcji ani udziałów agenta ubezpieczeniowego uprawniających, co najmniej do 10% głosów na walnym zgromadzeniu albo zgromadzeniu wspólników.

Informacja o zakładach ubezpieczeń, na rzecz których wykonuje działalność agencyjną:

WARTA, HDI, WARTA ŻYCIE, TUZ, RESO, GEFION, ALLIANZ, ALLIANZ ŻYCIE, AXA, AXA ŻYCIE, INTER RISK, GENERALI, GENERALI ŻYCIE, COMPENSA, COMPENSA ŻYCIE, UNIQA, UNIQA ŻYCIE, LINK4, PROAMA, MTU, HESTIA, PZU, PRUDENTIAL, SIGNAL IDUNA, SALTUS UBEZPIECZENIA, EUROINS, HESTIA ŻYCIE, TRASTI, WEFOX (UNEXT)

Informacja o charakterze wynagrodzenia otrzymywanego w związku z proponowanym zawarciem umowy ubezpieczenia:

1) prowizja dowolnego rodzaju uwzględniona w kwocie składki ubezpieczeniowej,

2) inny rodzaj wynagrodzenia,

3) wynagrodzenie stanowiące połączenie rodzajów wynagrodzenia, o których powyżej w pkt. 1-2,

4) nie jest pobierane honorarium od klienta.

Informacja o możliwości złożenia reklamacji, wniesienia skargi oraz pozasądowego rozwiązywania sporów:

1) Reklamacja związana ze świadczonymi usługami może zostać złożona w siedzibie Agenta lub jego jednostkach dokonujących obsługi klientów. Reklamacja może mieć formę:

a) pisemną – osobiście, przesyłką pocztową lub kurierską,

b) ustnie – do protokołu,

c) w formie elektronicznej – za pomocą poczty elektronicznej na adres agent@bonus.bialystok.pl

2) Organem właściwym do rozpatrzenia reklamacji jest osoba upoważniona przez Agenta.

3) Rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi nastąpi bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji. Do zachowania ww. terminu wystarczy wysłanie odpowiedzi do klienta przed jego upływem. W szczególnie skomplikowanych przypadkach uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w ciągu 30 dni, termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenie odpowiedzi może zostać wydłużony do 60 dni od dnia otrzymania reklamacji. Informacja do klienta z przewidywanym terminem rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi wskazywać będzie przyczynę opóźnienia oraz okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy.

4) Odpowiedź na reklamacje będzie udzielona w postaci papierowej lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji, z zastrzeżeniem, że odpowiedź może być dostarczona pocztą elektroniczną wyłącznie na wniosek klienta.

5) Agent ubezpieczeniowy podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.

6) Wniosek o rozpatrzenie sprawy może zostać złożony do Rzecznika Finansowego (www.rf.gov.pl), a Agent zgodnie z art. 37 ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym, jest zobowiązany do udziału w pozasądowym postępowaniu w sprawie rozwiązywania sporów, które jest przeprowadzane przez Rzecznika Finansowego.