Ubezpieczenia komunikacyjne

Ubezpieczenia Komunikacyjne Białystok

 

Odpowiedzialność Cywilna posiadacza pojazdu mechanicznego (OC)

Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego daję klientowi ochronę w przypadku szkody wyrządzonej przez niego innym osobom.

Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych reguluje zakres w którego zakres wchodzą szkody powstałe w związku z ruchem ubezpieczonego pojazdu lub innego pojazdu, których następstwem jest śmierć, uszkodzenie lub rozstrój zdrowia bądź utrata, zniszczenie lub uszkodzenie mienia.

Odszkodowanie ustala się i wypłaca w granicach odpowiedzialności cywilnej posiadacza lub kierującego pojazdem mechanicznym, maksymalnie do sumy gwarancyjnej ustalonej w umowie ubezpieczenia. Suma gwarancyjna nie może być niższa niż równowartość w złotych:

 w przypadku szkód na osobie – 5 210 000 euro na każdego poszkodowanego,

 • w przypadku szkód w mieniu – 1 050 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem, bez względu na liczbę poszkodowanych.

Odszkodowanie ustala się przy zastosowaniu kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu wyrządzenia szkody.

Serdecznie zapraszamy do wliczenia składki za OC na naszym kalkulatorze ONLINE

TANIO, SZYBKO, SPRAWNIE

Wylicz składkę OC

Autocasco (AC)

Ubezpieczenie dobrowolne Autocasco obejmuje szkody polegające na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie pojazdu mechanicznego wskutek zdarzeń losowych, w tym wyposażenia podstawowego (fabrycznego) lub dodatkowego.

Dobrowolne ubezpieczenie Autocasco stanowi doskonałe uzupełnienie do obowiązkowego ubezpieczenia OC. Jej szeroki zakres może być indywidualnie dopasowany do potrzeb właściciela pojazdu.

Ubezpieczenie można wykupić dla pojazdów mechanicznych dopuszczonych do ruchu drogowego, takich jak: samochodu osobowe, ciężarowe, motocykle, ciągniki, skutery i inne.

Zakres ochrony w każdym towarzystwie jest podobny a najważniejsze z nich to:

 • zderzenia z innym pojazdem,
 • potrącenie pieszego lub zwierzęcia,
 • uderzenia w budynek, drzewo lub jakiś przedmiot;
 • gwałtownego działania żywiołów (burze, wichury, powódź);
 • uszkodzenia auta w wyniku czyjegoś działania;
 • kradzieży pojazdu, jego części lub wyposażenia.

Minicasco

Za pośrednictwem naszej Multiagencji możecie Państwo ubezpieczyć samochód osobowy, ciężarowy w nadwoziu osobowego i innych samochodów ciężarowych o ładowności do 750 kg.

Wartość pojazdu w dniu zawarcia ubezpieczenia nie może być niższa niż 3000 zł


Korzyści jakie daje ubezpieczenie Minicasco to:


 • Możliwość nabywania zniżek za bezszkodową jazdę, które można wykorzystać w ubezpieczeniu Autocasco.
 • Niską składkę do zakresu ubezpieczenia
 • Szeroką ochronę.


Ubezpieczenie Minicasco obejmuje:


 • Utraty pojazdu wskutek uszkodzenia, zniszczenia, lub utracie pojazdu, jego części lub wyposażenia wskutek wszelkich zdarzeń takich jak:
 • powodzi,
 • zatopienia,
 • uderzenia pioruna,
 • pożaru, wybuchu,
 • opadu atmosferycznego,
 • huraganu,
 • osuwania lub zapadania się ziemi)
 • zniszczenia lub uszkodzenia pojazdu wskutek zderzenia z ludźmi lub zwierzętami,
 • zniszczenia lub uszkodzenia pojazdu wskutek innych zdarzeń, za wyjątkiem uszkodzeń będących skutkiem zetknięcia pojazdu z innym pojazdem lub przedmiotem (ruchomością lub nieruchomością) znajdującym się na zewnątrz pojazdu.

Ubezpieczeniem objęte są szkody powstałe na terytorium RP.

Następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW)

Przedmiotem umowy ubezpieczenia dobrowolnego są trwałe następstwa nieszczęśliwych wypadków, powstałe w związku z ruchem pojazdu, polegające na uszkodzeniu ciała, rozstroju zdrowia, powodujące trwały uszczerbek na zdrowiu lub śmierć kierowcy lub pasażerów pojazdu.


Przez zdarzenie pozostające w związku z ruchem pojazdu mechanicznego rozumie się także wypadki podczas:

 • wsiadania, wysiadania z pojazdu,
 • bezpośrednio przy załadowywaniu lub rozładowywaniu pojazdu,
 • podczas postoju lub naprawy pojazdu na trasie jazdy,
 • podczas garażowania,
 • wskutek upadku, pożaru lub wybuchu tego pojazdu.


Najważniejsze korzyści jakie niesie za sobą odpowiedzialność NNW to:

 • zabezpieczenie rodziny i najbliższych w przypadku śmierci,
 • gwarancja wypłaty wysokiej sumy ubezpieczenia (do wyboru)
 • wypłata odszkodowania niezależnie od innych polis NNW,
 • niska składka w stosunku do wypłaty odszkodowania.

Ochrona ubezpieczeniowa NNW obejmuje Polskę i cały świat.

Ubezpieczenie krótkoterminowe OC


Zgodnie z ustawą ubezpieczeniową istnieje możliwość ubezpieczenia pojazdu na okres krótszy niż 12 miesięcy dla:


 1. Podmiotów prowadzących działalność podlegającą kupnie i sprzedaży pojazdów (np. komisy samochodowe).
 2. Posiadaczy pojazdów zarejestrowanych na okres czasowy. Ubezpieczenie nie może być zawarte na krótszy okres niż okres tej rejestracji pojazdu
 3. Posiadaczy pojazdów zarejestrowanych za granicą i przekraczających granicę PR a nie posiadających umowy ubezpieczenia OC bądź Zielonej Karty lub jeśli w czasie przebywania na terenie RP pojazdu zarejestrowanego za granicą ulegnie rozwiązaniu umowa ubezpieczenia granicznego lub ZK. Jest to tzw. ubezpieczenie graniczne
 4. Pojazdów historycznych

Pojazdami historycznymi w świetle prawa są:

 • pojazdy zabytkowe zgodnie z prawem o ruchu drogowym
 • pojazdy wpisane do księgi inwentarza muzealiów zgodnie z przepisami dot. Ewidencjonowania dóbr kultury w muzeach
 • pojazdy które mają co najmniej 40 lat
 • pojazdu które mają co najmniej 25 lat, i są uznawane za pojazdu unikatowe lub mające szczególne znaczenie dla udokumentowania historii motoryzacji.

W powyższych przypadkach polisa nie może być zawarta na okres krótszy niż 30 dni.


 1. Posiadaczy pojazdów wolnobieżnych (pojazd wolnobieżny zgodnie z prawem o ruchu drogowym) nie wykorzystywanych przez rolników do prowadzenia gospodarstwa rolnego. Polisa OC nie może być zawarta na okres krótszy niż 3 miesiące.

Oferujemy bezpłatną opiekę ubezpieczeniową, która pomoże Wam w czasie likwidacji szkody.

specjalista-495x400-1

Jeżeli interesuje cię więcej niż samo OC serdecznie zapraszamy do kontaktu z nami za pośrednictwem formularza lub jeżeli zależy Tobie na czasie to w zakładce kontakt znajdziesz nr telefonów do naszych biur, nasi agenci ubezpieczeniowi pomogą znajeźć najlepsze ubezpieczenie dopasowane do Twoich potrzeb.