Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI FIRMY BONUS AGENT SP. Z O.O.

 1. Administratorem Państwa danych jest Bonus Agent spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, siedziba: 15-756 Białystok ul. Swobodna 43 lok. 10, tel.: 606 202 600 lub 604 410 214 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000223804, REGON: 052254941, NIP: 542-290-48-15 (dalej: Bonus Agent Ubezpieczenia) informuje, że na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2014 r. poz. 1182) oraz z Europejskim Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych (RODO) jest administratorem Pana/Pani danych osobowych przekazanych za pośrednictwem Serwisu bonusagent.pl lub agent.bialystok.pl, poprzez wypełnienie i przesłanie formularzy kontaktowych oraz użycie Kalkulatorów na stronie www.
 2. Dane te będą przetwarzane przez Bonus Agent Ubezpieczenia w  celu nawiązania kontaktu, odpowiedzi na zadane przez Pana/Panią pytanie, przygotowanie dla Pana/Pani kalkulacji (oferty ubezpieczenia) oraz zawarcia umowy ubezpieczenia. Dane przetwarzane będą w zakresie adekwatnym i niezbędnym do realizacji ww. celów.
 3. Przysługuje Panu/Pani prawo do dostępu do treści swoich danych, poprawiania, uzyskać informacje o celach przetwarzania, sprostowania, zaktualizowania, i uzupełniania oraz usunięcia w dowolnym momencie swoich danych osobowych na adres email agent@bonus.bialystok.pl
 4. Podanie danych jest dobrowolne.
 5. Bonus Agent Ubezpieczenia nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za ewentualne błędy i nieścisłości w przekazanych przez użytkownika danych i informacjach. Nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody będące rezultatem korzystania z tych informacji. Ryzyko z tytułu użytkowania Serwisu ponosi wyłącznie jego użytkownik.
 6. Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane przez Bonus Agent Ubezpieczenia wyłącznie podmiotom upoważnionym przez przepisy prawa oraz podmiotom, które upoważnił/-a Pan/-i do przetwarzania danych osobowych na podstawie odrębnej zgody. Dane przekazywane będą w szczególności Towarzystwom Ubezpieczeniowym oraz Ubezpieczeniowemu Funduszowi Gwarancyjnemu (celem przygotowania rzetelnej kalkulacji, w tym weryfikacji danych przez UFG i zawarcia umowy ubezpieczenia).
 7. Bonus Agent Ubezpieczenia przywiązuje ogromną wagę do zachowania i poszanowania prywatności swoich klientów oraz wszystkich korzystających z serwisu www.bonusagent.pl i www.agent.bialystok.pl.
 8. Bonus Agent Ubezpieczenia spełnia warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 100, poz. 1024), oraz warunki Europejskiego Rozporządzenia o Ochronie danych osobowych (RODO).
 9. Bonus Agent Ubezpieczenia zobowiązuje się do zachowania poufności przekazanych przez Pana/Panią danych.
 10. Informujemy, iż na podstawie art.10 ust. 2 ustawy z 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204, z późn. zm.) udostępnienie adresu e-mail oznacza zgodę na otrzymywanie za pośrednictwem  środków komunikacji elektronicznej od Bonus Agent Ubezpieczenia oraz TU informacji handlowych   w   rozumieniu   art.   2   pkt   2   wymienionej   wyżej   ustawy.
 11. Informacje zawarte w Serwisie www.bonusagent.pl i www.agent.bialystok.pl. nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 poz. 121), z wyłączeniem propozycji zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną lub propozycji dotyczącej możliwości zawarcia umowy ubezpieczenia drogą elektroniczną, po uprzednim zaakceptowaniu Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną.
 12. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian w niniejszej „Polityce prywatności”. Zmiany dokonywane są poprzez zamieszczenie nowej treści dokumentu na stronie Serwisu bonusagent.pl lub agent.bialystok.pl Zmiany obowiązują od momentu ich opublikowania.