Ubezpieczenia obowiązkowe

Ubezpieczenia obowiązkowe

PODGRUPA „A” – zawody prawnicze i zawody pokrewne

 • Ubezpieczenie OC notariuszy – (art. 19a ustawy) Notariusz podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu

 • Ubezpieczenie OC doradcy podatkowego oraz osób, z pomocą których doradca czynności wykonuje lub którym powierza ich wykonanie

 • Ubezpieczenie OC osoby powołanej do wykonywania czynności syndyka, nadzorcy sądowego albo zarządcy

 • Ubezpieczenie OC komornika oraz pracowników komornika

 • Ubezpieczenie OC adwokata

 • Ubezpieczenie OC radcy prawnego

 • Ubezpieczenie OC rzeczników patentowych oraz osób świadczących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej usługi trans graniczne

 • Ubezpieczenie OC prawników zagranicznych świadczących pomoc prawną w RP

PODGRUPA „B” – pośrednicy ubezpieczeniowi

 • Ubezpieczenie OC agenta ubezpieczeniowego wykonującego czynności agencyjne na rzecz więcej niż jednego zakładu ubezpieczeń
 • Ubezpieczenie OC z tytułu wykonywania działalności brokerskiej

PODGRUPA „C” – księgowi i biegli rewidenci

 • Ubezpieczenie OC przedsiębiorców wykonujących działalność z zakresu usługowego prowadzenia
 • OC ksiąg rachunkowych
 • Ubezpieczenie OC podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych

PODGRUPA „D” – gospodarka nieruchomościami

 • Ubezpieczenie OC rzeczoznawcy majątkowego
 • Ubezpieczenie OC pośrednika w obrocie nieruchomościami
 • Ubezpieczenie OC zarządcy nieruchomości

PODGRUPA „E” – usługi detektywistyczne i ochroniarskie

 • Ubezpieczenie OC przedsiębiorcy za szkody wyrządzone podczas wykonywania czynności Detektywa
 • Ubezpieczenie OC przedsiębiorcy ubiegającego się o zawarcie umowy na prowadzenie działalności w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego w portach lotniczych

PODGRUPA „F” – działalność lecznicza, badania medyczne i wyroby medyczne oraz farmaceutyka

 • Ubezpieczenie OC podmiotów leczniczych
 • Ubezpieczenie OC lekarza wykonującego działalność leczniczą jako indywidualną praktykę Lekarską
 • Ubezpieczenie OC pielęgniarki wykonującej zawód w ramach działalności leczniczej jako indywidualną praktykę
 • Ubezpieczenie OC pielęgniarki lub położnej będącej obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, czasowo i okazjonalnie wykonywującej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zawód pielęgniarki lub położnej
 • Ubezpieczenie OC świadczeniodawcy niebędącego podmiotem wykonującym działalność leczniczą,udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej
 • Ubezpieczenie OC jednostki, która uzyskała autoryzację Ministra Zdrowia, oraz jednostki notyfikowanej
 • Ubezpieczenia OC sponsora i badacza klinicznego
 • Ubezpieczenie OC badacza i sponsora za szkody wyrządzone w związku z prowadzeniem badania Klinicznego

PODGRUPA „G” – transport morski

 • Ubezpieczenie OC przewoźnika w razie przewozu pasażera statkiem o polskiej przynależności
 • Ubezpieczenie OC przewoźnika morskiego (przewóz międzynarodowy w rozumieniu rozporządzenia (nr 392/2009)
 • Ubezpieczenie odpowiedzialności za roszczenia morskie
 • Ubezpieczenie OC właściciela statku za szkody spowodowane zanieczyszczeniem olejami Bunkrowymi
 • Ubezpieczenie OC właściciela statku za szkodę wyrządzoną przez wyciek lub usunięcie oleju ze statku przewożącego olej luzem jako ładunek

PODGRUPA „H” – transport lotniczy

 • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźników lotniczych i użytkowników statków powietrznych za szkody powstałe w związku z prowadzoną przez nich działalnością lotniczą
 • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźników lotniczych za szkody spowodowane opóźnieniem w przewozie pasażerów, bagażu lub towarów
 • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźników lotniczych za szkody powstałe w przewozie lotniczym poczty
 • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorców wykonujących obsługę naziemną za szkody powstałe w związku z prowadzoną przez siebie działalnością lotniczą
 • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej instytucji zapewniających służby żeglugi powietrznej za szkody powstałe w związku z prowadzoną przez siebie działalnością lotniczą

PODGRUPA „I” – transport lądowy

 • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów
 • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorcy ubiegającego się o przyznanie licencji na prowadzenie działalność gospodarczej polegającej na wykonywaniu przewozów
 • kolejowych osób lub rzeczy albo na świadczeniu usług trakcyjnych

PODGRUPA „J” – działalność niebezpieczna i szczególnie niebezpieczna

 • Ubezpieczenie OC osoby eksploatującej urządzenie jądrowe / transportującej materiał jądrowy
 • Ubezpieczenie OC organizatora imprezy masowej

PODGRUPA „K” – pozostała działalność